Telers krijgen inzicht in eigen waterhuishouding vrijdag 16 april 2021

Voorspellen waterbeschikbaarheid met Grow with the Flow

Watertekort en wateroverlast zijn steeds grotere thema’s door de klimaatverandering. Deltares heeft samen met Wageningen University and Research (WUR), twee waterschappen en private samenwerkingspartners de afgelopen twee jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een integraal platform waarin gegevens over de waterbeschikbaarheid op perceelniveau kunnen worden gevolgd en waarin weersvoorspellingen worden meegenomen. Dit moet telers de kans geven om betere afwegingen te maken, bijvoorbeeld over beregening.

Samenwerking is noodzakelijk

Binnen het platform Grow with the Flow werken partijen samen aan een toekomstbestendigere landbouw.  De beschikbare kennis op regionaal niveau wordt op een toegankelijke manier gedeeld met de boeren zodat met behulp van lokale modellen de waterinzet kan worden geoptimaliseerd. Dit verhoogt de productiviteit van de landbouwsector en de efficiëntie van het watergebruik. Bij te weinig maar ook te veel water helpt het boeren zelf de juiste maatregelen te nemen. Het project helpt de waterschappen op regionaal niveau beter te sturen op de waterbehoefte.

Vanaf seizoen 2021 starten er pilots

Er is interesse vanuit de agrarische sector, omdat dit een duurzame oplossing is om proactief met klimaatverandering om te gaan. Bij de pilot starten zes telers die  op basis van de beschikbare informatie aan de slag gaan. De resultaten van deze proef worden aan het eind van het oogstseizoen gepresenteerd. Deze ervaring draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het Grow with the Flow-platform.
Akkerbouwer Hardeman uit Harskamp “Ik verwacht met dit systeem veel beter inzicht te krijgen in de waterbeschikbaarheid per perceel. Daarmee kan ik slimmer beregenen en mogelijk ook water besparen.”

aardappelveld

Duurzaam door delen van data  

Ab Veldhuizen (WUR, waterspecialist): “Ik heb er het volste vertrouwen in dat we hier een stap zetten naar een duurzame toekomst. Het is nu nog een theoretisch model, maar heel mooi dat we het nu aan de praktijk gaan toetsen.”
Grow with the Flow helpt waterschappen om het lokale watersysteem en dagelijkse praktijk van de boeren beter in de vingers te krijgen. Daarmee wordt kennis opgebouwd voor de toekomst. Het geeft de teler inzicht in de hoeveelheid beschikbaar water in tijden van droogte en maakt de telers slagvaardiger als het gaat om het nemen van besluiten bij de inzet van water. Zo biedt het platform de telers een kans om de kosten voor watermanagement te verlagen. Het platform is in het digitale tijdperk een snelle en goedkope manier om gegevens uit te wisselen en kennis te delen tussen partijen die er mee werken.
Dirk Peters (LW/M, agronomist): “Het past heel goed in ons Duurzame Teelt plan, waarbij een goede bodemgezondheid en verantwoord watergebruik centraal staan”

beeld uit grow with the flow platform

Grow with the Flow

Het initiatief voor het platform Grow with the Flow is genomen door Deltares samen met WUR, waterschap Vallei Veluwe, waterschap Aa en Maas, Capgemini, Achmea en Lamb Weston. Het project is gesubsidieerd door TKI Agri&Food /TKI Deltatechnologie en bijdragen vanuit de projectpartners. De basis voor het platform ontwikkelt Milan Innovincy in samenwerking met Capgemini. Gezamenlijk zoeken partners naar oplossingen als het gaat om de verhoogde intensiteit van de landbouw, antwoorden op de klimaatveranderingen en het samenwerken in complexe situaties. In dit geval bundelen ze hun kennis op het watergebied, aardappelteelt en digitalisering om bij te dragen aan het toekomstbestendig maken van de akkerbouw in Nederland met de ambitie om dit op termijn ook voor andere landen toegankelijk te maken.