Algemene voorwaarden

General Purchasing Conditions (Goods and Services)

Download hier onze Algemene Inkoopvoorwaarden (Goederen en Diensten) 

Juridische verklaring

Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in dit document zijn vermeld. Gaat u daarmee niet akkoord, dan moet u deze site verlaten.

Gegevens die toegankelijk zijn via deze site zijn alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, tenzij anders is vermeld. U mag geen informatie of gegevens van deze site kopiëren, reproduceren, uitgeven, (re-)posten, distribueren, overbrengen of wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, Lamb Weston v.o.f.

Eigendom, handelsmerken en content

Deze site en de informatie daarop zijn ons eigendom. De site en de daarop geplaatste afbeeldingen, tekst, audio-, video- en andere componenten, afgebeelde personen en objecten en andere zaken zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, portretrechten, merken- en modellenrechten. Gebruik ervan is verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor alle vermelde namen, logo's en handelsmerken.

De informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of drukfouten bevatten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van gebruik van op deze site geplaatste juiste of onjuiste gegevens. Wij behouden ons het recht om deze site, evenals daarop vermelde informatie en ook producten, te veranderen of te verwijderen of daaraan informatie toe te voegen zonder enige kennisgeving of aankondiging.

Wij willen via onze site geen vertrouwelijke informatie van u ontvangen, of gegevens waarop u eigendomsrechten claimt. Alle via de site naar Lamb Weston verstuurde informatie of materiaal geldt als niet vertrouwelijk en door het sturen ervan staat u ons onherroepelijk toe deze informatie c.q. dit materiaal onbeperkt te gebruiken, reproduceren, vertonen, uit te voeren, te modificeren, over te brengen en/of te distribueren. U staat ons tevens toe alle via de site door u toegezonden ideeën, concepten, kennis of technieken te gebruiken voor ieder doel, zonder enige gehoudenheid tot financiële compensatie of erkenning.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet vrijgeven, of bekend maken dat u ons informatie hebt toegestuurd, behalve a) met uw toestemming; b) waar wij op de site hebben aangegeven dat de betreffende informatie (inclusief uw naam) zal kunnen worden gepubliceerd of anderszins gebruikt, bijvoorbeeld wanneer dit een voorwaarde is voor deelname aan een wedstrijd, prijsvraag of promotionele actie; of c) wanneer wij wettelijk gemachtigd of verplicht zijn om dit te doen.

Links naar andere websites

Uw eventuele gebruik van op deze site weergegeven links naar andere sites is geheel voor uw eigen rekening en risico. Wij hebben geen controle over de inhoud van externe sites waarnaar wordt doorgelinkt, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor die sites, voor het verschaffen van een link of voor de gevolgen van gebruik van dergelijke sites of de inhoud ervan. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om passende beschermingsmaatregelen te treffen en zich ervan te verzekeren dat sites die u bezoekt vrij zijn van virussen, ‘malware’ en andere zaken die schade of ongemak kunnen veroorzaken.

Voor zover de wet dat toestaat wijst Lamb Weston v.o.f. iedere aansprakelijk af voor directe of indirecte schade, voortvloeiend uit het gebruik van deze website of ontstaan door beëindiging of onderbreking van de toegang tot deze site of gegevens daarop, of door wijzigingen van de site of haar inhoud of functionaliteit. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid omvat ook eventueel verlies van inkomsten, bedrijfsonderbreking, verlies of beschadiging van software of gegevens, zelfs wanneer wij ervoor zijn gewaarschuwd dat dergelijke schade zou kunnen ontstaan.