Wedstrijdreglement “Stem & Win” tijdens Horecava 2020 donderdag 28 november 2019

Kom naar de Lamb Weston stand 8.608!

ART 1: ALGEMEEN

De wedstrijd wordt georganiseerd door Lamb-Weston V.O.F. Kvk nummer 22036226, gevestigd te 4416PJ Kruiningen, Stationweg 18A, (hierna de “Organisator” genoemd).

De wedstrijd heeft als doel bezoekers naar de Lamb Weston stand te trekken op de Horecava, en producten verkocht onder het merk Lamb Weston te promoten. De ‘Stem & Win’ actie is uitsluitend geldig in Nederland.

De wedstrijd loopt van 13/01/2020 tot en met 16/01/2020. Deelname is niet meer mogelijk na 16/01/2020 om 17:59uur.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot info@lambweston.eu.

Door deel te nemen gaat u akkoord met onderstaande bepalingen.

ART 2: DEELNAME

Deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan meerderjarige personen die in Nederland wonen en werkzaam zijn in de Horeca, met uitzondering van (i) medewerkers van de Organisator en hun inwonende partners en familieleden, en (ii) iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze wedstrijd.

Deelname anders dan fysiek op de stand is niet mogelijk (ook niet door inzending van een geprint deelnameformulier). Inzendingen moeten op de stand tijdens de Horecava online zijn ingediend, vóór de sluitingsdatum.

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moeten de deelnemers de volgende stappen ondernemen:

1. Naar de Lamb Weston stand op Horecava komen, stand 8.608
2. Stemmen op een favoriet product
3. Hun persoonlijke gegevens invullen en deelname bevestigen
4. Een bij de KvK ingeschreven Horeca onderneming opgeven waaraan zij verbinden zijn

Er kan slechts één keer deelgenomen worden per persoon. Het gebruik van meerdere identiteiten en emailadressen is niet toegestaan.

Er is geen aankoopverplichting verbonden aan deelname.

ART 3: WINNAAR & PRIJZEN

Er wordt 1 winnaar geselecteerd. Dit is 1 persoon die zijn stem heeft uitgebracht. Er bestaat geen goed of fout antwoord. De winnaar is verplicht
De winnaar ontvangt ter waarde van €500,- aan producten. Dit bedrag is gebaseerd op de netto factuurprijs bij de aan de horeca onderneming leverende groothandel.  Deze prijs wordt eenmalig uitgekeerd en wordt in zijn geheel geleverd tenzij anders wordt overeengekomen met de winnaar.
De gewonnen prijs kan niet omgezet worden in een uitkering in geld of ingewisseld worden voor andere goederen.
Deelnemers gaan ermee akkoord dat de Organisator de winnaar (voor- en achternaam en woonplaats, inclusief bedrijfsnaam) kan publiceren voor reclamedoeleinden.
Prijsafhandeling: De winnaar wordt binnen een maand na sluitingsdatum van de actie met een email gecontacteerd. De prijzen worden dan binnen vier weken verstuurd via een relevante groothandel.
Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
De Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

ART 4: PRIVACY

De Organisator kan de persoonsgegevens van de deelnemers opnemen in haar bestand, om de deelnemers op de hoogte te brengen van latere acties van Lamb Weston die hen zouden kunnen interesseren. Door deel te nemen aan de wedstrijd verleent de deelnemer de Organisator toestemming tot gebruik van zijn gegevens voor promotionele doeleinden.

De Organisator zal de persoonsgegevens van de deelnemers strikt vertrouwelijk behandelen zoals omschreven in ons privacy statement.

De deelnemers hebben de mogelijkheid de opgenomen persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren of te verwijderen. Hiertoe volstaat een eenvoudige schriftelijke aanvraag naar het vernoemde adres van de Organisator.

Door mee te doen stemt de deelnemer ermee in dat de Organisator diens voornaam, achternaam, woonplaats en gerelateerde horeca onderneming kan publiceren zonder dat daarvoor nadere toestemming nodig is en zonder dat dit aanspraak geeft op enige vergoeding.

ART 5: AANSPRAKELIJKHEID

De Organisator heeft deze wedstrijd te goeder trouw opgezet en sluit, voor zover wettelijk toegestaan, iedere aansprakelijkheid uit voor verlies of schade als gevolg van deelname aan de wedstrijd of in verband met enige toegekende prijs, onverminderd de wettelijke rechten van deelnemers als consument.

De Organisator kan geen continue, ononderbroken of beveiligde toegang tot de ‘Stem & Win’ webpagina waarborgen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige onderbreking in de toegang tot de wedstrijd of de ‘Stem & Win’ webpagina als zodanig, door welke oorzaak ook.

ART 6: WAARSCHUWING

Als de Organisator contact met de deelnemer opneemt, zal dit gedaan worden via email met de extensie ‘lambweston.eu’ of telefonisch, gevolgd door een dergelijke email.
Email die afkomstig lijkt te zijn van de Organisator, maar die is verzonden met een andere extensie (bijv. hotmail.com, yahoo.com enz.) is nooit afkomstig van Lamb Weston en moet in alle gevallen worden beschouwd als verdacht. Wij verzoeken u dergelijke berichten ongeopend te verwijderen. Antwoord nooit op email als u niet zeker weet dat deze van Lamb Weston afkomstig is.

ART 7: DIVERSE BEPALINGEN

Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze wedstrijd dienen uitsluitend te worden gestuurd naar de Organisator.

De Organisator mag de wedstrijdvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen, opschorten, annuleren, de wedstrijd beëindigen of de deelnameperiode wijzigen, zonder dat dit leidt tot enige aanspraak van deelnemers.

De Organisator mag late, onjuist gerichte, onvolledige, beschadigde, verloren of ongeldige deelnames diskwalificeren. Tevens mag de Organisator nagaan of het reglement wordt gerespecteerd en, bij geconstateerde niet-naleving, de betreffende deelnemer uitsluiten. Uitsluiting volgt ook in geval van (poging tot) fraude.

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van dit reglement.

Druk-, spel- en zetfouten en gebreken op de webpagina zullen geen geldige grond zijn voor schadevergoeding of welke aanspraak dan ook. In onvoorziene gevallen beslist de Organisator, met inachtneming van het beginsel van redelijkheid en billijkheid.

ART 8: KLACHTEN, GESCHILLEN

Klachten in verband met de wedstrijd moeten worden gericht aan de Organisator via bovenvermeld emailadres of het postadres. Klachten moeten duidelijk omschreven zijn en vergezeld gaan van naam en adres van de klager, alsmede een e-mail adres en telefoonnummer waarop de klager te bereiken is. Anonieme klachten en klachten zonder contactgegevens of duidelijke omschrijving worden niet behandeld. De Organisator streeft ernaar binnen twee weken een reactie te geven op een ingediende klacht.

Nederlandse wetgeving is van toepassing op de wedstrijd en al hetgeen daarmee verband houdt. Alle geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank in Middelburg, Nederland.


Breda, 28 november 2020